…как да използваме Слънчевата Енергия?

В резултат на прогресиращото замърсяване на природата и напредващото глобално затопляне евродържавите, включително и България, имат много силни икономически, юридически и технически преференции за поощряване на инвестициите за електропроизводство във възобновяеми източници на енергия, включително и добита от слънцето чрез фотоволтаични електрогенератори. Подобни изгодни условия няма за никакви други инвестиции, защото всичката електропродукция за сметка на слънчевата светлина, вятъра и другите естествено самовъзстановяващи се енергоизточници се изкупува 100% без никакви ограничения. Известно е, че много трудно се намира печеливш бизнес със 100% гарантиран пазар за дълъг период от време. Еврофондовете приоритетно субсидират всички видове фотоволтаични проекти. Фотоволтаиците могат да се разполагат, както по фасадите и покривите на сгради, така и в дворове и на открито на земеделски и горски терени – практически навсякъде. За разлика от вятърните генератори, за които е нормативно забранено да с в населени места и в близост до тях, то фотоволтаиците могат да се инсталират и в урбанизирани територии. За тях не се изисква да се следват процедурите на инвестиционен процес за електроцентрали, а е достатъчно само разрешение за строеж (монтаж) по смисъла на чл.147 ал.1, т.2 от Закона за устройство на териториите. А съгласно Закона за енергетиката (чл.62) за местоположението на фотоволтаиците, както и на други електроцентрали на ВЕИ е предвидено Общините и Държавата да разрешават безсрочно право на строеж без търг или конкурс за обекти на общински и държавни терени.

В изпълнение на финансовата програма на ЕС за България до 2013 година нашето правителство прие предложението на европейската комисия в мярката “Достъп до устойчиви и ефективни енергийни ресурси” да се включи нова дейност за изграждане на инсталации с използване на възобновяеми енергийни източници. Най-природосъобразният възобновяем енергиен източник, без съмнение, е слънцето. Цялата територия на страната е много подходяща за слънчева енергетика. А трансформацията на естествената дневна светлина в електрически ток, чрез соларни фотоволтаични модули, е най-екологичният начин на преобразуване на слънчевата светлина в електричество. Именно затова, такива проекти приоритетно се субсидират от ЕС. Подготовката и приемането на енергийни проекти с използване на възобновяеми енергийни източници стартира през месец септември 2007 година.

Освен това, за България вече има и действащи програми за субсидиране на проекти с ВЕИ.

С помощта на някои наши иновативни технически решения за слънчеви паркове, както и за домашни фотоволтаици, може да се постигне до два пъти по-голямо годишно електропроизводство от едни и същи конвенционални фотоволтаични модули. Повече за цените на фотоволтаичните модули и съоръжения – тук А сравнение на цените на фотоволтаични модули, произведени по различни технологии, е направено тук.

Главното предимство на новите технологии за тънкослойните фотоволтаици е ниската им цена. Важни техни предимства са, че твърде слабо пада производителността им при нагряване и работят отлично при разсеяна светлина. При същите условия кристалните фотоволтаици са ниско ефективни, макар че максималната им производителност за единица огряна от слънцето площ, достига до два пъти по-високи стойности, от тази на некристалните силициеви модули. Затова, за кристалните силициеви модули се използват непрекъснато насочващи ги към слънцето системи и допълнително охлаждане, което оскъпява и инсталацията като цяло. Именно тази конкурентност между различните видове фотоволтаици е една от главните причини да се търсят оптималните технически и инвестиционни решения за всеки фотоволтаичен проект. Без съмнение, каквито и да са фотоволтаици, където и да са монтирани у нас ще произвеждат електричество. Но доколко неговата себестойност ще бъде ниска, зависи от оптимизирането не само на енерготехническите, но и на инвестиционно-икономическите параметри на всеки проект. Затова такива проекти се правят в четири фази. С внедряването на съвременни тънкослойни фотоволтаици и при оптимално проектиране на соларни фотоволтаични системи, може в близко бъдеще цената на тока от фотоволтаиците да стане конкурентна на тази от публичните мрежи, която непрекъснато нараства. В този смисъл, в недалечно бъдеще, дори и без преференциални изкупни цени за тока от фотоволтаици, фотоволтаиката е перспективно направление в новата енергетика.

Три са основните фактори, чрез които може да се максимизира годишния електродобив от фотоволтаиците.

Първото е да се подберат най-подходящите фотоволтаици за всяко конкретно място. Това е резултат на диференциален слънчево-енергиен одит.

Второто е да се избере оптималната им ориентация към слънцето (непрекъсната, периодична и стационарна). Този избор се основава на съотношенията между общата и дифузната слънчева радиация на място, конкретно за енергозначимия спектрален светлинен диапазон на избрания най-подходящ тип фотоволтаик, в съответствие със спектралните му енергийни характеристики.

Третото е да се реши дали да се използват концентратори на слънчевата светлина . Изборът на концентратори изобщо и в частност на определени видове също зависи от параметрите на слънчевото греене, както е посочено по-горе. Тук решаващо е отношението на пряката към дифузната светлина за енергозначимия спектрален светлинен диапазон на избрания най-подходящ тип фотоволтаик. Повече за диференциалния слънчев одит вижте тук.